ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မိုးလယ္ကာလမွာ ေရႀကီးမႈကို ဂရုစိုက္ပါ။

မိုးလယ္ကာလျဖစ္တဲ့ ဇူလိုင္လ နဲ႕ ႀသဂုတ္လ နဲ႕ မိုးေႏွာင္းကာလျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာလ တို႕မွာ မုတ္သံုမိုးမ်ား နဲ႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတ ြမွာ မိုးေကာင္းႏိုင္တဲ့ အတ ြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ နဲ႕ ခ်င္းတ ြင္းျမစ္မ်ား သာမက အျခားေသာျမစ္မ်ားပါ ေရႀကီးမႈ အႏၱရာယ္ ႀကံဳေတ ြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 1

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇ ြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အ တ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တ ြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အလားအလာ။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ ေရွ႕အလယ္ပိုင္း နဲ႕ အ ေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွိေနပါတယ္။ အာေရဗ် ပင္လယ္ျပင္ တ ြင္ မုန္တိုင္းငယ္ တစ္လံုး စတင္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 2

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။

(၁၀ -၆-၂၀၁၉) ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွ တိုင္းတာေပးခ်က္အရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း မွာ တိမ္ အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ တိမ္ ထူထပ္ ေနပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 3

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ျမစ္၀ က ြ်န္း ပေၚ ေဒသေတြမွာ တိမ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊က်န္ ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။

အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ ပိုင္း တို႔မွာ မုတ္သုံေလ အားေကာင္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွာ မုတ္သုံေလ အားအသင့္ အတင့္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 4

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။

ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္း လ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေ တ ြမွာ လိႈင္းအသင့္ အတင့္ မွ လိႈင္းႀကီး ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္း လြန္ ပင္လယ္ ျပင္ေတ ြမွာ (၄) ေပ မွ (၁၀) ေပ ခန္႔ ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 5

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။

ခ်င္္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွာ 22°C မွ 26°C ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊

ရခိုင္ျပည္ နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔ တ ြင္ 27°C မွ 31°C ခန္႔၊ က်န္ေဒ သ ေတ ြ မွာ 32°C မွ 36°C ခန္႔ အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္း လ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။

မ ြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (ေတာင္ပိုင္း)၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မားအဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ လ ြန္ကဲ အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 6

မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အ ေျခ အ ေန။

တျပည္လံုး တ ြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား အႏွံ႕အျပားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီးအထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိိုင္း နဲ႕ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႕တ ြင္ အလားအလာ အမ်ားဆံုး ရွိေနျပီး၊

က်န္တျပည္လံုး တြင္ အလားအလာအနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မ ေက ြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ေနရာ က ြက္က်ား၊ကယားျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ တို႔တ ြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ က်န္ ေဒ သ ေတ ြမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရြာပါမယ္။

ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ 7

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။

မ ြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တိုမွာ မိုးပိုလာ ႏိုင္ပါ တယ္။ ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္္

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*