တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေအာင္စာရင္းမ်ားကို ခံုနံပါတ္ျဖင့္ မည္သူမဆို ကိုယ္တိုင္ၾကည့္႐ွဳႏိုက္ပါၿပီ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန
Department of Myanmar Examinations, Ministry of Education, Myanmar.

၂၀၁၉ – တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

00 days 01 hr : 35 min : 50 sec
၁။ ၂၀၁၉ – ခုႏွစ္ ၊ မတ္လအတြင္းက က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ကို (၈ – ၆ – ၂၀၁၉) ရက္ ၊ စေနေန႔ နံနက္ ( ၀၆:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ အဆိုပါေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ထို႔အျပင္
– အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊
– ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊
– စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊
– လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊
– ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္ ( ၂ ) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္
– သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္ ( ၁ ) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္း မ်ားကို ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေအာင္စာရင္းမ်ားကို ခံုနံပါတ္ျဖင့္ မည္သူမဆို ကိုယ္တိုင္ၾကည့္႐ွဳႏိုက္ပါၿပီ 1

၄။ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ပညာေရးမွူး႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊ ခရိုင္အလိုက္သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ပညာေရးမွူး ႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွူး႐ုံး မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း (၈ -၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္(၆)နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
၅။ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မည့္ (၈ – ၆ – ၂၀၁၉) ရက္ေန နံနက္( ၅ ) နာရီ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု နိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

(ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန)