ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ

ေျမပုံ ျမိဳ႕နယ္္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ထြက္ပါျပီ

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 1

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 2

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 3

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 4

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 5

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီ 6

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အားလံုး ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာနဲ႔ လိုရာပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ….